html website templates

A VESZÉLYES ÁRU JELÖLÉSE

Szakács Péter, 2016. augusztus 18.

A küldemények jelölése

Hacsak az ADR-ben nincs másként előírva, minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell tüntetni a benne levő veszélyes áru UN számát, amely elé az ,,UN" rövidítést kell írni. Csomagolatlan tárgyak esetén a feliratot magán a tárgyon, vagy a kereten, a kezelő-, tárolóeszközön vagy indítóállványon kell feltüntetni.
Minden e fejezetben előírt jelölésnek

- jól láthatónak és olvashatónak kell lennie; és
- jól láthatósága az időjárás hatására lényegesen nem csökkenhet.

A kármentő csomagolásokat kiegészítésképpen el kell látni a ,,KÁRMENTŐ CSOMAGOLÁS" felirattal.
A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő oldalukon kell megjelölni

A környezetre veszélyes anyagok különleges jelölése

Azokat a küldeménydarabokat, amelyek 2.2.9.1.10 pont kritériumai szerint környezetre veszélyes anyagot tartalmaznak tartósan el kell látni az 5.2.1.8.3 pont szerinti, ,,környezetre veszélyes anyag" jelöléssel, kivéve azokat, amelyek tartalma önálló csomagolóeszközök vagy kombinált csomagolások belső csomagolóeszközei esetén:

- legfeljebb 5 l folyékony anyag; vagy
- legfeljebb 5 kg szilárd anyag.

A ,,környezetre veszélyes anyag" jelölést az 5.2.1.1 bekezdésben előírt jelölés közelében kell elhelyezni. Az 5.2.1.2 és az 5.2.1.4 bekezdés előírásait is be kell tartani.
A ,,környezetre veszélyes anyag" jelölés a következő ábrán látható. A jelölésnek 100 x 100 mm nagyságúnak kell lennie, kivéve, ha a küldeménydarab méretei miatt csak kisebb méretű jelölés helyezhető el.

CSAK EGY UGRÁS A
WEBSHOP

Tökéletes, minden ellenőrzést kielégítő bárcák és jelölések ADR, RID, ADN, IATA szállításokhoz

Az álló helyzetet jelző nyilak

Az következő pontban említett esetek kivételével

- azokat a kombinált csomagolásokat, amelyekben a belső csomagolásban folyékony anyag van;
- a szellőző szerkezettel ellátott önálló csomagolóeszközöket, és
- a mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló mélyhűtő tartályokat

a következő ábrához hasonló vagy az ISO 780:1985 szabványban szereplő leírásnak megfelelő, a küldeménydarab álló helyzetét jelző nyilakkal jól látható módon meg kell jelölni. 

Az álló helyzetet jelző nyilakat a küldeménydarab két, egymással szemben lévő függőleges oldalára kell feltenni úgy, hogy a nyilak függőlegesen a helyes irányba mutassanak. A jelölésnek négyszögletes alakúnak és a küldeménydarab méretéhez képest jól látható nagyságúnak kell lennie. A nyilak körüli négyszögletes keret feltüntetése tetszőleges.


Az álló helyzetet jelző nyilakat nem szükséges feltennia nyomástartó tartályokra, kivéve a mélyhűtő tartályokat;

- azokra a küldeménydarabokra, amelyekben legfeljebb 120 ml-es belső csomagolás(ok)ban van a veszélyes áru, és a belső és a külső csomagolóeszköz között a teljes folyékony anyag mennyiség felszívására elegendő felszívóképes anyag van;

- azokra a küldeménydarabokra, amelyekben a 6.2 osztályba tartozó fertőző anyag van legfeljebb 50 ml-es elsődleges tartály(ok)ban;

- a 7 osztályba tartozó radioaktív anyagot tartalmazó IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) és C típusú küldeménydarabokra; és

- azokra a küldeménydarabokra, amelyekben olyan tárgyak vannak, amelyek bármely irányban elhelyezve szivárgásmentesek (pl. alkoholos vagy higanyos hőmérő, aeroszol stb.).

Az e bekezdés szerint megjelölt küldeménydarabokon nyilak csak a küldeménydarab helyzetének jelzése céljából alkalmazhatók.

A küldemények bárcázása

Bárcázási előírások 

A 3.2 fejezet ,,A" táblázatában felsorolt minden anyagnál vagy tárgynál az 5 oszlopban megadott bárcá(ka)t kell elhelyezni, kivéve, ha a 6 oszlopban valamely különleges előírás másként rendelkezik. Az előírt mintáknak pontosan megfelelő, letörölhetetlen veszélyességi jelölések is alkalmazhatók a veszélyességi bárcák helyett.

Az előző pontban előírtak kivételével minden bárcát

- a küldeménydarab egyazon felületére kell elhelyezni, ha ezt a küldeménydarab méretei lehetővé teszik; az 1 és a 7 osztály anyagait tartalmazó küldeménydaraboknál a helyes szállítási megnevezés közelében;

- úgy kell a küldeménydarabra elhelyezni, hogy sem a csomagolás valamely része, vagy tartozéka, sem másik bárca vagy jelölés ne takarja vagy ne fedje el;

- egymás mellé kell elhelyezni, ha egynél több bárca van előírva.

Ha a küldeménydarab alakja szabálytalan vagy a küldeménydarab túl kicsi ahhoz, hogy a bárca megfelelően elhelyezhető legyen, a bárca egy biztonságosan rögzített függőcímkére is ragasztható, vagy más alkalmas módon a küldeménydarabhoz erősíthető. A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő oldalukon kell bárcával ellátni.

Előírások a bárcákra

A bárcáknak a szín, a jelkép és a forma tekintetében az 5.2.2.2.2 pontban látható bárcákkal kell megegyezniük és a következő előírásoknak kell megfelelniük. Elfogadhatók azonban a többi közlekedési alágazatra előírt hasonló bárcák is, amelyeken csak olyan kisebb eltérések vannak, amelyek a bárcák nyilvánvaló jelentését nem befolyásolják.

Megjegyzés: Az 5.2.2.2.2 pontban ahol indokolt a bárcák az 5.2.2.2.1.1 pontban előírtak szerint szaggatott külső határvonallal vannak ábrázolva. Ez nem szükséges akkor, ha a bárca elütő színű háttéren van.

A bárcák csúcsára állított négyzet (rombusz) alakúak, legalább 100 x 100 mm nagyságúak. A szélekkel párhuzamosan, azoktól 5 mm távolságra egy vonal fut körbe. A vonal a bárca felső félen a jelképpel, az alsó félen az alsó sarokban feltüntetett számmal azonos színű. A bárcákat elütő színű háttérre kell feltenni vagy pedig a külső szélét szaggatott vagy folytonos határvonallal kell jelölni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a bárcák méretei csökkenthetők, feltéve, hogy jól láthatók maradnak.

A 2 osztály gázait tartalmazó palackokhoz alakjuk, helyzetük és a szállításnál szükséges rögzítés módja miatt az e szakaszban előírt, de az ISO 7225:2005 (Gázpalackok ­ Figyelmeztető bárcák) szabvány szerinti, csökkentett méretű bárcák is használhatók, hogy a gázpalackok nem hengeres részére (vállrészére) elhelyezhetők legyenek.

Az 5.2.2.1.6 pont előírásaitól eltérően a bárcák az ISO 7225:2005 szabvány szerinti mértékben fedhetik egymást. A főveszélyre utaló bárcának és az összes bárcán levő számnak mindig, teljes mértékben láthatónak, ill. a jelképeknek felismerhetőnek kell lenniük.

A 2 osztály gázaihoz használt, üres, tisztítatlan nyomástartó tartályok újratöltés, vizsgálat, az érvényes előírásoknak megfelelő, új bárcával való ellátás vagy a nyomástartó tartály ártalmatlanítása céljából úgy is szállíthatók, ha elavult vagy sérült bárcákkal vannak jelölve.

Az 1 osztály 1.4, 1.5 és 1.6 alosztályának bárcája kivételével a bárcák felső felén a jelkép, az alsó felén a következő van feltüntetve:

- az 1, a 2, a 3, az 5.1, az 5.2, a 7, a 8 és a 9 osztály bárcáinál az osztály száma;
- a 4.1, a 4.2 és a 4.3 osztálynál a ,,4"számjegy;
- a 6.1 és a 6.2 osztálynál a ,,6"számjegy.

A bárcákon az 5.2.2.2.1.5 pont szerinti szöveg is feltüntethető, pl. az UN szám, vagy a veszély jellegét leíró szavak (pl. ,,gyúlékony"), feltéve, hogy ez a szöveg nem takarja el vagy zavarja a bárcára előírt egyéb elemeket.


Az 1 osztály bárcáinak ­ az 1.4, 1.5 és 1.6 alosztály kivételével ­ az alsó felén az anyagra vagy tárgyra vonatkozó alosztály száma és összeférhetőségi csoport betűje van az osztály száma felett. Az 1.4, 1.5 és 1.6 alosztály bárcáinak felső felén az alosztály száma, az alsó felén az összeférhetőségi csoport betűje van az osztály száma felett.

A bárcákon ­ a 7 osztály anyagaira utaló bárcák kivételével ­ a jelkép alatti üres részen az osztály számán kívüli egyéb szöveg is feltüntethető, de csak ha a veszély természetére vagy kezelési óvóintézkedésre utal.

A jelképeknek, szövegeknek és számoknak jól olvashatónak és tartósnak és minden bárcán fekete színűnek kell lenniük, kivéve:

- a 8 osztály bárcáját, ahol a szöveget (ha van) és az osztály számát fehérrel kell felírni;

- a teljesen zöld, vörös vagy kék hátterű bárcákat, ahol fehér színűek is lehetnek;
- az 5.2 osztály bárcáját, ahol a jelkép fehér is lehet; és
- az UN 1011, 1075, 1965 és 1978 számú anyagokat tartalmazó palackokon és gázpatronokon elhelyezett 2.1 számú bárcát, ahol megegyezhet a tartály színével, ha az kellően elüt a bárca hátterétől.

A bárcák felismerhetősége az időjárás hatására lényegesen nem csökkenhet.

CSAK EGY UGRÁS A
WEBSHOP

Tökéletes, minden ellenőrzést kielégítő bárcák és jelölések ADR, RID, ADN, IATA szállításokhoz

Ezt olvasta már?

A hulladék ötven árnyalata

Minden vállalkozásnál képződik hulladék aeroszolos flakon, ha máshol nem, akkor a karbantartóknál. Ezeket kiürítésük után hulladékként kell elszállítani, de ez a hulladék az ADR hatálya alá is tartozik. Ha ön is belefutott már abba, hogy nem tudta hogyan adja fel.

LŐSZEREK SZÁLLÍTÁSA

Az 1.4S alosztályba tartozó robbanóanyagok és tárgyak az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerint korlátlan mennyiségben mentesítve szállíthatók.

Korlátozott mennyiségben

Röviden összefoglaljuk amit a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolásáról tudni kell.

ADR tanácsdó

Szakács Péter

Elérhetőség

p.szakacs@toxichem.hu

+36 (30) 999 7782

Irodánk

6724 SZEGED

Pulz u. 46b.